செம்மொழித் தமிழ் சொற்குறியீட்டு வகை

 

வ.எண்
இலக்கண வகை
இலக்கண வகை - ஆங்கிலம்
1 பெயர் Noun (N)
  பொதுப் பெயர் Common Noun (NC)
  இயற்பெயர் Proper Noun (NP)
  ஆக்கப் பெயர் Derived Noun (ND)
2 வினை Verb
  வினையடி Verbal Base (VB)
  செயவென் எச்சம் Infinitive (VINF
  இறப்பில்தொழிற் பெயர் Verbal Noun (non-past) (VN)
  தொழிற் பெயர் Verbal Noun (past) (VNP)
  வினையெச்சம் Verbal Participle (VP)
  குறிப்பு வினையெச்சம் Appellative Verbal Participle (VPA)
  பெயர் எச்சம் Relative Participle (VRP)
  குறிப்புப் பெயரெச்சம் Appellative Relative Participle (VRPA)
  நிபந்தனை எச்சம் Conditional Participle (VPC)
  வினையாலணையும் பெயர் Participial Noun (VPN)
  குறிப்பு வினையாலணையும் பெயர் Appellative Participial Noun (VPNA)
  வினை முற்று Verb Finite (VF)
  குறிப்பு வினை முற்று Appellative Verb Finite (VFA)
  முற்றெச்சம் Finite Participle (VFP)
  துணைவினை Auxiliary verb (VAX)
  வியங்கோள் Optative (VOP)
3 பெயரடை Adjective (ADJ)
4 வினையடை Adverb (ADV)
5 பதிற்பெயர் Pronoun (D)
  சுட்டுப்பெயர் Demonstrative (DEM)
  சுட்டுப்பெயரடை Demonstrative Adjective(DEA)
  வினாப்பெயர் Interrogative(DIN)
  வினாப்பெயரடை Interrogative Adjective (DIA)
  தற்சுட்டுப் பெயர் Reflexive (DRF)
6 பின்னுருபுகள்         Postposition (POS)
7 இணைப்பு இடைச்சொற்கள் Conjunction (C)
  வாக்கிய இடைச்சொல் Co-ordination (CCD)
  தொடர் இடைச்சொல் Subordination  (CCS) 
8 இடைச்சொற்கள் Particles (P)
  இடைச்சொல் Particle (PAR)
  அசைச்சொல் Expletive (PEXP)
  வியப்பிடைச் சொல் Interjection (PINT)
  வல்லடை Intensifier (PINFR)
  வினையடை இடைச்சொல் Adverbial Particle (PADV)
  உவம உருபு Comparative Particle (PCOM)
  ஒட்டுகள் Clitic (PCLI)
  ஒலிக்குறிப்பு Onomatopoeia (PONOM)
9 எண்கள் Numerals (N)
10 உருபுகள் Plural (MP)
  பன்மை உருபு Plural (MP)
  சாரியை Oblique (MOB)
  செயப்படுப் பொருள் வேற்றுமை Accusative (MA)
  கருவி வேற்றுமை Instrumental (MI)
  உடனிகழ்ச்சி வேற்றுமை Sociative (MS)
  கொடை வேற்றுமை Dative (MD)
  நீங்கல் வேற்றுமை Source (MS)
  உடைமை வேற்றுமை            Genetive (MG)
  இட வேற்றுமை Locative (Ml)

பதிவிறக்கம்

 

 

©மொழித் தொழில்நுட்பத் துறை, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், செம்மொழிச் சாலை, பெரும்பாக்கம், சென்னை 600 100